Cyflogwyr Newydd

O ganlyniad i Ymrestru Awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda phensiwn gweithle. Darganfyddwch sut mae hyn yn effeithio eich cleientiaid.

Cyflogi rhywun am y tro cyntaf?

O ganlyniad i ymrestru awtomatig, mae miliynau o bobl wedi cael eu hymrestru i mewn i bensiwn gweithle. Bydd eich cyfrifoldebau pensiwn gweithle yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn cyflogi eich aelod staff cyntaf. Darganfyddwch sut mae’r dyletswyddau hyn yn berthnasol i chi.

Beth yw ymrestru awtomatig?

O dan y Ddeddf Pensiynau 2008, mae’n rhaid i bob cyflogwr yn y DU ymrestru eu gweithwyr cymwys i mewn i gynllun pensiwn gweithle ac efallai yn gorfod cyfrannu tuag ato. Gelwir hyn yn ‘ymrestru awtomatig’. Os ydych yn cyflogi o leiaf un person rydych yn gyflogwr ac mae gennych rhai dyletswyddau cyfreithiol.

O 1 Hydref 2017, bydd eich dyletswyddau ymrestru awtomatig fel cyflogwr yn dechrau ar y diwrnod y bydd eich gweithiwr cyntaf yn dechrau gweithio. Gelwir hyn eich dyddiad cychwyn ar ddyletswyddau ymrestru awtomatig. Mae’n bwysig eich bod yn canfod beth sydd angen i chi ei wneud, fel y gallwch baratoi ymlaen llaw.   

A yw Ymrestru Awtomatig yn berthnasol i mi?

P’un a ydych chi’n trin gwallt, yn bensaer neu’n cyflogi cynorthwyydd gofal personol, unwaith y byddwch yn cyflogi o leiaf un person rydych yn gyflogwr a bydd gennych rhai dyletswyddau cyfreithiol a bydd gennych rhai tasgau y bydd angen i chi eu cwblhau.

Ddim yn siŵr os ydych yn gyflogwr?

Os ydych yn didynnu treth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol o gyflog y person rydych yn eu cyflogi, yna fel arfer chi yw eu cyflogwr. Os ydych wedi defnyddio asiantaeth i logi’r person a’r asiantaeth sy’n talu eu cyfraniadau Yswiriant Gwladol, yr asiantaeth yw’r cyflogwr ac nid oes angen i chi wneud dim. Darganfyddwch sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol i chi drwy ddefnyddio’r teclyn ar-lein ar wefan Y Rheolydd Pensiynau.

Os ydych angen arweiniad pellach ynghylch a allech gael eich ystyried yn gyflogwr neu beidio, darllenwch ein tudalen: dal yn ansicr os ydw i’n gyflogwr.


Beth sydd angen i mi ei wneud?

I gael gwybod sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol i chi, ewch i wefan Y Rheolydd Pensiynau a defnyddiwch y teclyn ar-lein. Bydd yr offeryn hwn yn gofyn ychydig o gwestiynau byr amdanoch chi a’ch gweithwyr, i weithio allan pa ddyletswyddau sy’n berthnasol i chi a phryd. Bydd yr offeryn ar-lein yn rhoi help ac arweiniad wedi’i deilwra i chi drwy’r camau i gwblhau unrhyw ddyletswyddau cofrestru awtomatig sydd gennych.

Pwy yw’r Rheolydd Pensiynau?

Mae’r Rheolydd Pensiynau yn gorff cyhoeddus a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU i reoleiddio pensiynau sy’n seiliedig ar waith.  Mae gwybodaeth a help ar gael ar eu gwefan ac maent hefyd yn cysylltu â chyflogwyr i’w hatgoffa am eu dyletswyddau a phryd i gyflawni tasgau.

Ymwelwch â’r Rheolydd Pensiynau