Cyflogwyr

O ganlyniad i ymrestru awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda’r cyfle i ddechrau adeiladu eu cynilion ar gyfer eu hymddeoliad.

O dan y Ddeddf Pensiynau 2008, mae’n rhaid i bob cyflogwr yn y DU ymrestru eu gweithwyr cymwys i mewn i gynllun pensiwn a, ble mae’n briodol, talu cyfraniadau. Gelwir hyn yn ‘ymrestru awtomatig’.

Os ydych yn cyflogi o leiaf un person rydych yn gyflogwr ac mae gennych rhai dyletswyddau cyfreithiol. Darganfyddwch sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol i chi drwy ymweld â thudalennau Cyflogwyr y Rheolydd Pensiynau.

Ydych chi’n cyflogi rhywun ar hyn o bryd?

Os ydych chi, mae’n bwysig eich bod yn deall beth i’w wneud ac erbyn pryd, fel eich bod yn gallu cwrdd â’ch dyletswyddau ymrestru awtomatig. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio teclyn ar-lein Y Rheolydd Pensiynau i wirio eich manylion.

Ddim yn siŵr os ydych yn gyflogwr?

Os ydych yn didynnu treth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol o gyflog y person rydych yn eu cyflogi, yna fel arfer chi yw eu cyflogwr. Os ydych wedi defnyddio asiantaeth i logi’r person a’r asiantaeth sy’n talu eu cyfraniadau Yswiriant Gwladol, yr asiantaeth yw’r cyflogwr ac nid oes angen i chi wneud dim. Darganfyddwch sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol i chi drwy ddefnyddio’r teclyn ar-lein ar wefan Y Rheolydd Pensiynau.

Mae cyfraniadau ymrestru awtomatig yn newid

Bydd isafswm y cyfraniadau y byddwch chi a’ch gweithwyr yn eu talu i gynllun ymrestru awtomatig mae’ch busnes wedi’i ddewis yn codi. Mae isafswm y cyfraniadau yn codi mewn dau gam. Mae’n rhaid i’r codiad cyntaf fod mewn lle o 6 Ebrill 2018 ar ail o 6 Ebrill 2019.

Fel y cyflogwr, mae’n rhaid i chi wneud isafswm o gyfraniad tuag at y swm uwch hwn ac mae’n rhaid i’ch gweithwyr wneud i fyny’r gwahaniaeth. Os ydych yn penderfynu talu cyfan isafswm y cyfraniad sydd ei angen, ni fydd yn rhaid i’ch gweithwyr dalu dim.

Dyddiad yn effeithiolIsafswm cyfraniad cyflogwrCyfraniad gweithiwrCyfanswm isafswm y cyfraniad
Ar hyn o bryd tan 5 Ebrill 20181%1%2%
6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 20192%3%5%
6 Ebrill 2019 ymlaen3%5%8%

Noder Efallai y byddwch chi a / neu’ch gweithwyr eisoes wedi dewis i dalu mwy nag isafswm y cyfraniadau. Os yw eich taliadau yn fwy na’r lefelau isafswm uwch, nid oes angen i chi dalu mwy.

Gall y swm rydych chi a’ch gweithwyr yn ei dalu i mewn i gynllun pensiwn amrywio yn dibynnu ar ba gynllun pensiwn rydych yn ei ddewis. Fodd bynnag, mae’r gyfraith yn dweud, mae’n rhaid i’r cyflogwr dalu o leiaf yr isafswm i mewn i’r cynllun. Darganfyddwch fwy am y cynnydd i gyfraniadau ar wefan Y Rheolydd Pensiynau.

Beth sydd angen i mi ei wneud nawr?

Ewch i wefan Y Rheolydd Pensiynau a defnyddiwch y teclyn ar-lein Duties Checker i gael mwy o wybodaeth ar beth rydych angen ei wneud ac erbyn pryd.

Cyfrifoldebau parhaus

Mae ymrestru awtomatig yn gyfrifoldeb parhaus i gyflogwyr, ac mae dyletswyddau parhaus i’w cyflawni ar ôl eich dyddiad llwyfannu cychwynnol.

Er enghraifft, bob tro y byddwch yn talu eich gweithwyr – gan gynnwys dechreuwyr newydd – mae’n rhaid i chi asesu eu hoedran ac enillion i weld a oes angen iddynt gael eu rhoi i mewn i gynllun pensiwn a faint sydd angen i chi ei dalu i mewn.

Bob tair blynedd bydd angen i chi roi unrhyw un o’ch gweithwyr cymwys oedd wedi eithrio allan yn flaenorol, neu wedi stopio cynilo i mewn i’ch cynlyn pensiwn, yn ôl i mewn iddo. Gelwir hyn yn ail-ymrestru – Mae gan y Rheolydd Pensiynau wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

Pwy yw’r Rheolydd Pensiynau?

Mae’r Rheolydd Pensiynau yn gorff cyhoeddus a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU i reoleiddio pensiynau sy’n seiliedig ar waith.  Mae gwybodaeth a help ar gael ar eu gwefan a gallant ysgrifennu atoch am eich dyletswyddau ymrestru awtomatig fel cyflogwr.

Ymwelwch â’r Rheolydd Pensiynau

Pensiynau gweithle Darganfyddwch eich cyfrifoldebau.